Πώληση Ακινήτου


Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων...

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Υπάρχουν δύο τρόποι να χάσει χρήματα ένας ιδιοκτήτης. Ο ένας είναι να καθορίσει χαμηλή τιμή για το ακίνητό του, και ο άλλος είναι να καθορίσει υψηλή τιμή και να υπάρχει απώλεια εισοδήματος από την καθυστέρηση της πώλησης ή της μίσθωσης. Η τιμή πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο στόχος να επιτευχθεί για την πώληση το πολύ σε έξι μήνες και για την μίσθωση σε ένα ως ενάμιση μήνα. Η εκτίμηση είναι καθοριστικό βήμα για την διάθεση του ακινήτου, γι’ αυτό είναι καλύτερα να ζητήσετε την βοήθεια κάποιου ειδικού, π.χ. κτηματομεσίτη, εκτιμητή, μηχανικού, κ.λ.π.

ΕΥΡΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ – ΜΙΣΘΩΤΗ

Στην περίπτωση της πώλησης το μόνο κριτήριο για την εύρεση του κατάλληλου αγοραστή είναι η δυνατότητά του να καταβάλει το ζητούμενο τίμημα. Στην μίσθωση όμως, απαιτείται να βρεθεί ο κατάλληλος μισθωτής, που όχι μόνο θα μπορεί να καταβάλλει το ζητούμενο τίμημα, αλλά θα πληροί τις προϋποθέσεις για μια σωστή διετή ή τριετή συνεργασία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Τα καινούργια ή νεόδμητα ακίνητα είναι και τα πιο εμπορεύσιμα. Στις περιπτώσεις της μίσθωσης, πρέπει να είναι τουλάχιστον φρεσκοβαμμένα και σε πολύ καλή λειτουργική κατάσταση. Οποιεσδήποτε ζημιές από σεισμούς, ακόμα κι αν είναι επιφανειακές πρέπει να επισκευαστούν το γρηγορότερο. Αυτό βοηθάει στην άμεση διάθεση των ακινήτων στην αγορά αλλά και τη σωστή συντήρηση του ακινήτου. Έτσι οι δαπάνες του ιδιοκτήτη καλύπτονται από την μεγιστοποίηση του εισοδήματός του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

 • στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ξεστό νερό χρήσης) και συνολικά,
 • στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,
 • στην έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακή (ΠΕΑ),
 • στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Για την διενέργεια της επιθεώρησης παραδίδονται στον επιθεωρητή τα ακόλουθα έγγραφα και δίδονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών:

 1. Οικοδομική Άδεια
 2. Η/Μ σχέδια του κτιρίου - εάν υπάρχουν
 3. Μελέτη θερμομόνωσης - εάν υπάρχει ή ενεργειακή μελέτη (νέα κτίρια)
 4. Φύλλο συντήρησης λέβητα
 5. Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Λέβητα και Συστήματος Θέρμανσης (εάν υπάρχει)
 6. Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (εάν υπάρχει)
 7. Αρχείο συντήρησης εγκαταστάσεων (εάν υπάρχει)
 8. Πληροφορία σχετικά με τον Αριθμό Ιδιοκτησίας (όταν πρόκειται για τμήμα κτιρίου), όπως προκύπτει από τον Πίνακα Ποσοστών Συνιδιοκτησίας και Κατανομής Δαπανών του κτιρίου
 9. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, όπου υπάρχει
 10. Αντίγραφα προηγουμένων λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου, αερίου κλπ.

Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

Στον επιθεωρητή παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης των εσωτερικών κοινόχρηστων και ιδιοκτητών προς επιθεώρηση χώρων για καταγραφή / επαλήθευση των στοιχειών που του έχουν παρασχεθεί από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή. Σε περίπτωση απόκλισης της γεωμετρίας του κτιρίου από τα αρχιτεκτονικά σχέδια, λαμβάνεται υπόψη η σχηματική αποτύπωση γεωμετρίας του κτιρίου από τον επιθεωρητή.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Η έκδοση (ΠΕΑ) απαιτείται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50 τμ, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διανομή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ) ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

  - Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα:

 • Από 09.01.2011: για κάθε πώληση – αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση – αγορά τμήματος κτιρίου (πχ .διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
 • Από 09.07.2011: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ. διαμέρισμα) και επαγγελματική χρήση. Μόνο για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.
 • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα « Εξοικονόμηση Κατοίκων ».

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:

 • για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τμ, (πχ. ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τμ).
 • για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Υποχρεώσεις συμβολαιογράφου:

 • Σε κάθε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ. Για την κατάρτιση της πράξης αγοραπωλησίας, ο συμβολαιογράφος ελέγχει την εγκυρότητα του ΠΕΑ από το πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων του ΥΠΕΚΑ (www.buildingcert.gr) και υποχρεούται αφενός να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και αφετέρου να προσαρτήσει το έντυπο – απόσπασμα ΠΕΑ, που εκδίδεται από το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα και περιέχει τα βασικά στοιχεία του ΠΕΑ. Επίσης η «υλική» πράξη της παράδοσης – παραλαβής του ΠΕΑ δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ενώπιον συμβολαιογράφου, συντάσσεται δε και υπογράφεται σχετική πράξη.
 • Σε περίπτωση πώλησης ακινήτου (ενιαίου ή τμήματος) για το οποίο δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του ή έχει αρχίσει μεν, αλλά είναι ημιτελής, μπορεί να καταρτιστεί η συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας και η μετεγγραφή του στο υποθηκοφυλακείο χωρίς την έκδοση του ΠΕΑ. Ωστόσο, η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται με την αποπεράτωση της κατασκευής του κτιρίου, το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή με «υλική» πράξη παράδοσης – παραλαβής ΠΕΑ, η οποία δηλώνεται από τους συμβαλλομένους ενώπιον συμβολαιογράφου και συντάσσεται και υπογράφεται σχετική πράξη.
 • ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ

  Η πρώτη εντύπωση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γι’ αυτό στις επιδείξεις των ακινήτων, τα παραθυρόφυλλα πρέπει να είναι πάντα ανοιχτά, οι τέντες σηκωμένες, το ακίνητο να είναι τακτοποιημένο και καθαρό.

  Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

  Σας απαλλάσσουμε από το άγχος της διαδικασίας πώλησης ή μίσθωσης του ακινήτου σας. Στόχος μας είναι η ταχύτητα της συναλλαγής αλλά και η επίτευξη του αρχικού τιμήματος.

  • Εκτίμηση του ακινήτου.
  • Επιλογή κατάλληλου μισθωτή μέσα από ένα πλούσιο πελατολόγιο που προκύπτει από την πολυετή συνεργασία με γνωστές διεθνείς εταιρείες που μισθώνουν κατοικίες για στελέχη τους, αλλά και από μεμονωμένους συνεπείς μισθωτές, για τους οποίους παρέχουμε συστάσεις.
  • Δωρεάν προβολή του ακινήτου σας σε διαφημιστικές καταχωρίσεις, αγγελίες, περιοδικά, ειδικά έντυπα κ.λ.π.
  • Καταχώριση του ακινήτου σας στη βάση δεδομένων μας στo INTERNET, όπου με την έξυπνη μηχανή αναζήτησης, έχουν πρόσβαση στο ακίνητό σας, πολλοί ενδιαφερόμενοι από την Ελλάδα αλλά και την ομογένεια του εξωτερικού.
  • Επιτυχημένη συνεργασία με συναδέρφους κτηματομεσίτες, εκθέτοντας έτσι το ακίνητό σας σε ακόμη μεγαλύτερο πελατολόγιο.
  • Εκτός από το καθιερωμένο ωράριο γραφείων, εμείς είμαστε ανοικτά κάθε απόγευμα μέχρι τις 20:30, αλλά και το Σάββατο, ώστε να σας εξυπηρετούμε όποτε βολεύει εσάς.
  • Συνοδεύουμε πάντα τους πελάτες μας κατά την επίσκεψή τους στο ακίνητό σας, ώστε να τονίσουμε τα πλεονεκτήματά του.
  • Η συνηθισμένη αμοιβή των μεσιτικών γραφείων είναι για την περίπτωση της αγοράς, 2% της πραγματικής αξίας του ακινήτου και για την περίπτωση της μίσθωσης ένα μίσθωμα. Η αμοιβή καταβάλλεται με την υπογραφή των συμβολαίων. Ποτέ μην προκαταβάλετε οποιοδήποτε ποσόν, πριν την υπογραφή των συμβολαίων.
  • Η εντολή ανάθεσης του ακινήτου μπορεί να ανακληθεί, αν εσείς το επιθυμείτε, χωρίς καμία δική σας οικονομική υποχρέωση.

  Εγγραφή στο Newsletter